Gebruiksvoorwaarden

We hebben deze Gebruiksvoorwaarden opgesteld als een gids om u te helpen het meeste uit onze website te halen.

Uw gebruik van onze website geeft aan dat u deze gebruiksvoorwaarden hieronder accepteert. Als u onze website gebruikt in de loop van uw bedrijf of werk, stemt u ook in met onze gebruiksvoorwaarden namens dat bedrijf.

1. Over Maya Gods of Time

De Maya Gods of Time-website (www.mayagodsoftime.com) wordt beheerd door ____LEGAL NAME_____. Ons bedrijf is geregistreerd in ____STATE____, Australië onder ABN ___________ met ons hoofdkantoor op _____________________.

2. Toegang tot onze website

U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden redelijk zijn. U erkent verder dat een dergelijke overweging uw gebruik van onze website en de ontvangst van gegevens, inhoud en informatie die beschikbaar is op of via onze website omvat.

We behouden ons het recht voor om de service van onze website zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We kunnen de inhoud of functies op elk moment, op welke manier dan ook, om welke reden dan ook, wijzigen of verwijderen. We zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. We kunnen in uitzonderlijke omstandigheden stoppen met het publiceren van de website en / of de website-inhoud. Als we dit doen, hebben we geen verdere verplichting voor u. Al het materiaal op onze website kan op elk gewenst moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot onze website. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die via onze internetverbinding toegang hebben tot onze website, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en zich eraan houden.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie, materialen, functies en andere inhoud op onze website zijn ons auteursrechtelijk beschermd eigendom of het auteursrechtelijk beschermd eigendom van onze klanten. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelskleding zijn eigendom van ons en / of onze klanten.

U mag één exemplaar van elke pagina van onze website afdrukken voor uw persoonlijke referentie en u kunt de aandacht van anderen, inclusief binnen uw organisatie, vestigen op materiaal dat op onze website is geplaatst.

Behalve zoals hierboven uiteengezet, mag geen enkel deel van onze website worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website of worden opgenomen in een openbaar of privé elektronisch zoeksysteem of service zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Vertrouwen op geposte informatie

Informatie, materialen, functies en / of andere inhoud die op onze website wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit enig vertrouwen in informatie, materialen, functies en / of andere inhoud door u en / of een bezoeker van onze website, of door iemand die hiervan op de hoogte is.

5. onze aansprakelijkheid

De informatie, materialen, functies en / of andere inhoud die op onze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garantie, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij en met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of de wet van het eigen vermogen.
 • Elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade geleden door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen om te gebruiken of resultaten van het gebruik van onze website, daaraan gekoppelde websites en gepost materiaal erop, inclusief, zonder beperking, enige aansprakelijkheid voor:
  • verlies van inkomsten of inkomsten;
  • verlies van zaken;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde management- of kantoortijd;
  • en voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom belet of andere claims voor direct financieel verlies die niet worden uitgesloten door een van de bovenstaande categorieën.

6. Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending eindigt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of voor het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.

7. Links

U mag linken naar onze website, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen voordeel uit haalt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert, goedkeuring of goedkeuring van onze kant wanneer er geen bestaat.

Onze website mag op geen enkele andere website worden ingelijst. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving koppelingsrechten in te trekken. Waar onze website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

8. Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband daarmee of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door de wetgeving van de staat New South Wales, Australië. Elk geschil of claim valt onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van New South Wales, hoewel we het recht behouden om een ​​procedure tegen u in te stellen wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden in uw woonland of een ander relevant land.

We geven geen verklaring dat de website of de inhoud op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot onze website, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, inclusief alle toepasselijke lokale wetten.

9. Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder een Contract die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle ("Overmacht").

Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, verzuim of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

 • Stakingen, lock-outs of andere industriële acties.
 • Burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog.
 • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp.
 • Onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, motorvervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.
 • Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.
 • De wetten, besluiten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van een overheid.

Onze prestaties worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat het overmachtsevenement voortduurt, en we hebben een verlenging van de tijd voor de uitvoering voor de duur van die periode. We zullen onze redelijke inspanningen doen om het geval van overmacht te beëindigen of om een ​​oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen uit hoofde van het contract kunnen worden uitgevoerd ondanks het geval van overmacht.

10. Algemene bepalingen

Variaties: We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website worden gepubliceerd.

Scheidbaarheid: Als een van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die voorwaarde, voorwaarde of bepaling in zoverre gescheiden van de resterende voorwaarden, bepalingen en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan ​​door de wet.

waiver: Als we niet aandringen op strikte uitvoering van een van uw verplichtingen onder een van deze Gebruiksvoorwaarden, of als we geen van de rechten of rechtsmiddelen uitoefenen waarop we recht hebben, betekent dit niet dat we afstand doen van dergelijke rechten of rechtsmiddelen. en zal u niet ontheffen van de naleving van dergelijke verplichtingen. Een afstandsverklaring door ons van een verzuim vormt geen afstand van een latere verzuim. Geen enkele verklaring van afstand van een van deze Gebruiksvoorwaarden is van kracht tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze afstand doet en schriftelijk aan u is meegedeeld.

Interpretatie: Koppen in deze voorwaarden hebben geen invloed op hun interpretatie. Een verwijzing naar een statuut of wettelijke bepaling is een verwijzing ernaar zoals deze voorlopig van kracht is, rekening houdend met eventuele wijzigingen, uitbreidingen of re-enactment en omvat vooralsnog ondergeschikte wetgeving.

Bijgewerkt op 26 juli 2019